Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների սեյսմիկ կարգավիճակի տեխնիկական հետազննության ամփոփ հաշվետվություն

2 հուլիսի 2021

Ամփոփ հաշվետվությունը ներկայացնում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների սեյսմիկ կարգա­վիճակի տեխնիկական հետազննության արդյունքները: Հետազննությունն անց է կացվել ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից Կլիմայի կանաչ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Շենքերի էներգա­արդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրում­ների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի շրջանակում՝ որպես տեխնիկական օժանդակություն «Երևանի էներգա­արդյու­­նա­­վետության ծրագրին»: Վերջինս իրականացվում Երևանի քաղաքապե­տարանի կողմից՝ Եվրոպական ներդրումային բանկի տրամադրած դրամաշնորհի և Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյու­նավետության բնապահ­պանական համագոր­ծակցության վարկային միջոցների ֆինան­սավորմամբ: