Հայաստանում ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարության հիմքերը. հեռանկարները էներգետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտներում

15 հուլիսի 2020

Ակնարկը նպատակ ունի ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարության (ՑԱԶՌ) տեսանկյունից նույնականացնելու էներ-գետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտներում քաղաքականության գործիքակազմերը: Փորձ է արվում գնահատել խզվածքը և բացա-հայտել ոլորտային ռազմավարություններում ՑԱԶՌ ինտեգրման հնարավորությունները: