Բնակչության սոցիալական խոցելիության գնահատում

20 հուլիսի 2018

«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակներում մշակվել է «Բնակչության սոցիալական խոցելիության գնահատման հիմնական մոտեցումները, չափորոշիչների և ցուցանիշների համակարգը» թեմայով հաշվետվությունը:

Մշակված մոտեցումների կիրարկումն ապահովելու է Ծրագրի շրջանակներում բազմաբնակարան շենքերի առավել խոցելի տնային տնտեսությունների համար նախատեսված ֆինանսական աջակցության տրամադրման արդյունավետությունը և թափանցիկությունը: